Careers


Welcome to HM Inspectorate of Probation Careers.

Here you’ll find information about our current vacancies, a chance to meet our staff, and why we’re committed to having a diverse and inclusive workforce.

Current Vacancies 

Our Expressions of Interest page provides information about the relevant roles and how to sign up to receive vacancy notifications for HM Inspectors and HM Assistant Inspectors.

Expressions of Interest

We offer an environment where all staff are welcome and are supported to achieve their potential. We aim for a workforce that is as diverse as the services we inspect, and that understands the challenging world of probation and youth justice.

Chief Inspector of Probation Justin RussellWhat the job entails

A career at HM Inspectorate of Probation is varied and challenging. As an inspector or assistant inspector, you will be part of a team working to improve probation and youth offending services through professional and rigorous assessment.

You will help us to build up a picture of each service by conducting interviews and focus groups with senior leaders, staff and service users; analysing samples of cases and other sources of data; and writing/contributing to inspection reports. You will also have the opportunity to contribute to thematic inspections that address key national issues.

If you have relevant experience, coupled with empathy and curiosity, read on!

Mentoring scheme

We are pleased to launch our Mentoring Scheme for inspection staff vacancies. All applicants for Assistant Inspector and HM Inspector posts who are invited to attend our assessment centre will be contacted by one of our recruitment mentors. Our recruitment mentors are current members of our inspection staff team. They will offer one-to-one support and guidance to candidates throughout the assessment centre process and be on hand to answer questions – about the recruitment process or the job role itself. We are committed to recruiting the best people into our organisation and to enabling candidates to give their best throughout the recruitment process.

Meet our staff

Want to know what it’s like to transfer from probation and youth offending services to the Inspectorate? Or how you can juggle working as an inspector and having a family? Or learn more about our commitment to diversity? Click on the videos below to find out more.

 • Avtar
 • Simi
 • Julie
 • Paulette
Meet Avtar, one of our experienced HM Inspectors…

One of the best decisions I’ve ever made was to join the Inspectorate. It’s an organisation that is working so hard to improve probation service delivery…

Disclaimer: we use an external platform to host our videos. Recommendations for further viewing may appear at the end of the video and are beyond our control.

Meet Simi, our Head of NPS Inspection Programme…

I became involved in driving service delivery improvements at a local level when the opportunity arose for me to join HM Inspectorate of Probation.

Disclaimer: we use an external platform to host our videos. Recommendations for further viewing may appear at the end of the video and are beyond our control.

Meet Julie, retired HM Inspector, who discusses her career during her time at the Inspectorate…

I’ve had time since I retired to reflect on what working for them meant for me. It was hard work, it was fun there were lots of positive teamwork going on and I enjoyed the travel. And I can confidently say it’s one of the best jobs I ever had…

Disclaimer: we use an external platform to host our videos. Recommendations for further viewing may appear at the end of the video and are beyond our control.

Meet Paulette, one of our newest HM Assistant Inspectors…

This is the only job I’ve done so far in my career where I’ve been afforded the opportunity to really reflect on how to actually improve practice…

Disclaimer: we use an external platform to host our videos. Recommendations for further viewing may appear at the end of the video and are beyond our control.

Current jobs

Arolygwyr EF am ffi sy’n siarad Cymraeg/Welsh speaking fee paid HM Inspectors

Arolygiaeth Prawf ei Fawrhydi yw arolygydd annibynnol y gwasanaethau prawf a throseddu ieuenctid yng Nghymru a Lloegr. Rydym yn hyrwyddo rhagoriaeth yn y gwasanaethau hyn. Rydym yn chwilio am arolygwyr am ffi sy’n siarad Cymraeg i ymgymryd â gwaith fel bo’n ofynnol ar ein rhaglenni arolygu prawf a throseddu ieuenctid yng Nghymru. Mae rolau arolygwyr am ffi yn addas ar gyfer pobl nad ydynt yn cael eu cyflogi’n uniongyrchol gan y Gwasanaeth Prawf neu’r Timau Troseddau Ieuenctid.

Ynglŷn â’r rolau hyn

Bydd arolygwyr am ffi yn gyfrifol am asesu ansawdd ymarfer staff y rheng flaen, yn erbyn safonau arolygu cyhoeddedig Arolygiaeth Prawf EF. Bydd Arolygwyr EF (AEF) hefyd yn cyfrannu at ein harchwiliadau thematig, sy’n archwilio pynciau proffil uchel yn genedlaethol. Er y bydd AEF am ffi fel arfer yn cefnogi neu’n dirprwyo, efallai y bydd cyfleoedd i arwain arolygiadau.

Fel AEF, byddwch yn gysylltiedig â phob cam o’n harolygon: cynllunio, cynnal gwaith maes, a drafftio’r adroddiad terfynol. Byddwch yn cyfweld ag uwch arweinwyr ac ymarferwyr, yn clywed ganddynt, ac yn defnyddio amrywiaeth eang o ffynonellau data i ffurfio dyfarniadau. Byddwch yn nodi ymarfer effeithiol yn ogystal â meysydd i’w gwella; byddwch hefyd yn gwneud argymhellion ac yn cyfrannu at sgoriau terfynol.

Mae’r Arolygiaeth wedi ymrwymo i ddysgu a datblygu’r holl staff. Caiff hyfforddiant ei ddarparu mewn sgiliau a gweithdrefnau arolygu.

Mae sgiliau Cymraeg yn hanfodol ar gyfer y rolau hyn.

Meini prawf hanfodol

 • allu sgwrsio drwy gyfrwng y Gymraeg wrth ryngweithio â’r cyrff a arolygwyd a’u staff
 • bod wedi gweithio ar lefel uwch mewn galwedigaeth gysylltiedig, a meddu ar brofiad o ryngweithio ag uwch randdeiliaid
 • fod gyda profiad o asesu perfformiad yn erbyn set o safonau sefydledig
 • deall a/neu fod yn fedrus wrth ddefnyddio dulliau dadansoddi ansoddol a meintiol
 • gallu dehongli ac allosod themâu o symiau mawr o ddata ysgrifenedig a rhifiadol
 • gallu cymhathu llawer iawn o wybodaeth o amrywiaeth o ffynonellau a chynhyrchu adroddiad gan ddefnyddio canllaw i arddull tŷ
 • yn hyderus ac yn gymwys wrth ddefnyddio TG (gyda profiad o ddefnyddio Word, MS Teams, Excel, Outlook, swm rhesymol o feddalwedd rheoli achosion, ac ati).

Rydym yn cynnal arolygon ar y safle; Bydd disgwyl i AEF deithio a threulio amser oddi cartref. Gwneir taliadau teithio, a chynhaliaeth ar gyfer y costau hyn.

Y gyfradd a delir i arolygwyr am ffi yw £350 y dydd. Caiff arolygwyr am ffi eu hystyried yn gyflogedig at ddibenion treth, ac mae hawl ganddynt i gronni cyflog gwyliau a’r cyfle i ymuno â chynllun pensiwn yn y gweithle.

Gofynion allweddol y rôl

 • Gweithredu fel dirprwy arweinydd, neu arolygydd cynorthwyol yn ôl y galw
 • Cynllunio arolygu, gwaith maes a pharatoi adroddiadau
 • Bod yn gyfrifol am asesu meysydd sy’n cael eu harolygu, gan gynnwys gwneud argymhellion am y sgôr y maent yn ei dderbyn
 • Arwain y tîm ar y safle yn ystod y broses arolygu, rheoli perthnasau â rhanddeiliaid allweddol gan gynnwys partneriaid allanol yn yr arolygiad, y sefydliadau a’r tîm rheoli lleol
 • Bod yn atebol am ddyfarniadau, sgoriau, ac unrhyw argymhellion sy’n codi o’r arolygiad
 • Arwain a hwyluso cyfarfodydd ag uwch reolwyr a staff, yn ogystal â staff o sefydliadau sy’n bartneriaid.
 • Dadansoddi a dehongli data i lunio dyfarniadau a hwyluso ysgrifennu adroddiadau o safon uchel
 • Cynnal asesiadau o ymarfer y rheng flaen, gan roi adborth i ymarferwyr prawf unigol am eu gwaith
 • Ymgymryd â gwaith ar raglenni arolygu ar y cyd, gan gydweithio â chydweithwyr o Arolygiaethau eraill
 • Trwy arweinyddiaeth briodol, bod yn fodel rôl a hyrwyddo diwylliant sy’n parchu gwerthoedd yr Arolygiaeth sef bod yn ddylanwadol, annibynnol, proffesiynol, cynhwysol, ac amrywiol
 • Cadw i fyny â’r meddwl a’r datblygiadau diweddaraf ym maes ymarfer y gwasanaeth prawf a chyfiawnder ieuenctid a deall y goblygiadau ar gyfer ymarfer proffesiynol.
 • Stamina a gwydnwch personol i dreulio amser oddi cartref, gan gynnwys gweithio unigol a hunan-gymhelliant
 • Cydnabod a hyrwyddo materion sy’n ymwneud ag amrywiaeth ym mhob agwedd ar y gwaith.

Darllenwch fwy am yr arolygiaeth ar ein gwefan:  www.justiceinspectorates.gov.uk/hmiprobation

Os hoffech drafod y swyddi hyn, cysylltwch â Helen Davies ar (0791) 949 0420 cyn 10 Mehefin neu rhwng 26 a 30 Mehefin 2023.

Proses ddethol

Rhowch:

Curriculum vitae byr ynghyd â datganiad heb fod yn fwy na 700 o eiriau yn dangos sut rydych yn bodloni’r meini prawf hanfodol uchod. Gellir cyflwyno’r rhain yn Gymraeg neu yn Saesneg.

Dylid anfon eich CV a’ch datganiad ategol drwy e-bost, dan y pennawd Arolygydd am ffi sy’n siarad Cymraeg: hmiprobationcareers@hmiprobation.gov.uk erbyn 23:55 ar 30 Mehefin 2023 fan bellaf.

Welsh speaking fee paid HM Inspectors

HM Inspectorate of Probation is the independent inspector of probation and youth offending services in England and Wales. We promote excellence in these services. We are seeking Welsh speaking fee paid inspectors to undertake work as needed on our probation and youth offending inspection programmes in Wales. Fee paid inspector roles are suited to people who are not directly employed by the Probation Service or Youth Offending Teams.

About these roles

Fee paid inspectors will be responsible for assessing the quality of practice carried out by frontline staff, against HMI Probation’s published inspection standards. HM Inspectors (HMI) will also contribute to our thematic inspections, which explore high-profile topics on a national basis. While fee paid HMIs will typically support or deputise, there may be opportunities to lead inspections.

As an HMI, you will be involved in every stage of our inspections: planning, conducting fieldwork, and drafting the final report. You will interview and hear from senior leaders, practitioners and use a wide range of data sources to form judgments. You will identify effective practice as well as areas for improvement; you will also make recommendations and contribute to final ratings.

The Inspectorate is committed to learning and development for all staff. Training will be provided in inspection skills and procedures.

Welsh language skills are essential for these roles.

Essential criteria

 • be able to converse through the medium of Welsh when interacting with inspected bodies and their staff
 • have worked at a senior level in a related profession, and have experience of interacting with senior stakeholders
 • have experience of assessing performance against a set of established standards
 • understand and/or be adept at using qualitative and quantitative analysis methods
 • be able to interpret and extrapolate themes from large volumes of written and numerical data
 • be able to assimilate large quantities of information from a range of sources and produce a report using a house style guide
 • be confident and competent in using IT (you have experience using Word, MS Teams, Excel, Outlook, a reasonable amount of case management software, etc).

We are undertaking onsite inspections; HMIs will be expected to travel and spend time away from home. Travel, and subsistence payments will be made to cover these costs.

The rate paid for fee paid inspectors is £350 per day. Fee paid inspectors are classed as employed for tax purposes and are entitled to accrue holiday pay and the opportunity to join a workplace pension scheme.

Key requirements of the role

 • Act as deputy lead, or support inspector as required
 • Inspection planning, fieldwork and the preparation of reports
 • Be responsible for the assessment of areas being inspected, including making recommendations for the rating they receive
 • Lead the on-site team during the inspection process, manage relationships with key stakeholders including external partners in the inspection, the organisations and local management team
 • Be accountable for judgements, ratings, and any recommendations arising from the inspection
 • Lead and facilitate meetings with senior managers and staff, as well as staff from partnership organisations.
 • Analyse and interpret data to make judgements and facilitate the writing of high-quality reports
 • Undertake assessments of front-line practice, providing feedback to individual probation practitioners about their work
 • Undertake work on joint inspection programmes, working collaboratively with colleagues from other Inspectorates
 • Through appropriate leadership, role model and promote a culture that respects the Inspectorate’s values of being influential, independent, professional, inclusive, and diverse
 • Keep abreast of the latest thinking and developments in probation and youth justice practice and understand the implications for professional practice.
 • Personal resilience and stamina to spend time away from home, including lone working and self-motivation
 • Recognise and promote diversity issues in all aspects of work.

Read more about the inspectorate on our website:  www.justiceinspectorates.gov.uk/hmiprobation

If you would like to discuss these posts, please contact Helen Davies on (0791) 949 0420 before 10 June or between 26 and 30 June 2023.

Selection process

Please provide:

A brief curriculum vitae along with a statement of no more than 700 words demonstrating how you meet the above essential criteria. These may be submitted in Welsh or English.

Your CV and supporting statement should be sent by email, headed Welsh speaking fee paid inspector: hmiprobationcareers@hmiprobation.gov.uk by no later than 23:55 on 30 June 2023.

We will invite short-listed candidates to an interview which will be conducted remotely on 21 July 2023.

Expressions of Interest

If you would like to subscribe to our mailing list and be notified about future recruitment campaigns for HM Inspector and HM Assistant Inspector positions, please visit our Expressions of Interest page.