Rheoli gwrthdrawiad buddiannau

Mae’n ofynnol bod pob aelod o staff, ac unrhyw un sy’n gwneud gwaith ar ein rhan, yn datgan unrhyw wrthdrawiadau buddiannau posib, gwirioneddol, neu ganfyddedig, lle gellid taflu amheuaeth ar annibyniaeth a didueddrwydd yr Arolygiaeth. Mae Arolygiaeth Prawf EM yn cadw cofrestr o bob gwrthdrawiad buddiannau a gaiff ei ddatgan fel hyn.

Prif Arolygydd Prawf EM

Pan fo gwrthdrawiad buddiannau posib, gwirioneddol, neu ganfyddedig rhwng y Prif Arolygydd a maes arolygu penodol; bydd yr awdurdod ar gyfer yr arolwg hwnnw, yn unol â Deddf Cyfiawnder Troseddol a Gwasanaethau Llysoedd 2000, yn cael ei ddirprwyo i Arolygiaeth a ddynodir gan y Prif Arolygydd. Bydd yr aelod o staff hwnnw’n penodi arolygydd arweiniol i gynnal yr arolwg, ac ar ôl cwblhau’r arolwg, ef neu hi fydd yn gyfrifol am gymeradwyo’r adroddiad ar yr arolwg. Bydd yr awdurdod dirprwyedig hefyd yn arwain ar yr holl sylw yn y wasg yn ymwneud â’r adroddiad. Bydd yr arolwg yn cael ei gynnal yn annibynnol o’r Prif Arolygydd ac ni fydd ef neu hi’n mynychu’r arolwg, nac yn cyfrannu at, na cheisio dylanwadu ar, yr arolwg na’r adroddiad a gyhoeddir. Ym mhob achos ble ystyrir bod gwrthdrawiad buddiannau posib, gwirioneddol, neu ganfyddedig yn bodoli, bydd cofnod o unrhyw drafodaethau a phenderfyniadau a wnaethpwyd yn cael ei gadw.

Staff

Pan fo gwrthdrawiad buddiannau posib, gwirioneddol, neu ganfyddedig rhwng unrhyw aelod o staff a maes arolygu penodol, ni fydd yr aelod o staff hwnnw yn mynychu’r arolwg, nac yn cyfrannu at, na cheisio dylanwadu ar, yr arolwg na’r adroddiad a gyhoeddir. Ym mhob achos ble ystyrir bod gwrthdrawiad buddiannau posib, gwirioneddol, neu ganfyddedig yn bodoli, bydd cofnod o unrhyw drafodaethau a phenderfyniadau a wnaethpwyd yn cael ei gadw.