Cymraeg

Croeso i wefan Arolygiaeth Cwnstabliaeth

Mae Arolygiaeth Cwnstabliaeth, yn arolygiaeth annibynnol a ariennir gan y Swyddfa Gartref.

Mae’r wefan hon yn darparu gwybodaeth am yr arolygiaeth ac yn dogfennu canfyddiadau eu harolygiadau.

Arolygiaeth Cwnstabliaeth Ei Mawrhydi

Mae Arolygiaeth Cwnstabliaeth Ei Mawrhydi yn cynnal arolygiadau o sefydliadau a swyddogaethau’r heddlu ar effeithlonrwydd ac effeithiolrwydd plismona yng Nghymru, Lloegr a Gogledd Iwerddon.

Yn unol â Deddf yr Iaith Gymraeg 1993, mae’r Swyddfa Gartref wedi ymrwymo i ddarparu gwybodaeth i siaradwyr Cymraeg yn yr iaith o’u dewis. Mae’r wefan hon yn rhan o’r broses honno.

Nid yw’r adran Gymraeg yn cyfateb yn uniongyrchol i’r wefan Saesneg gan ei bod wedi’i chynllunio’n bwrpasol fel ei bod yn cynnwys gwybodaeth sy’n benodol i Gymru a phobl Cymru’n gyffredinol. Fel yn achos pob gwefan, mae’r adran hon yn cael ei datblygu a’i diweddaru’n barhaus, a bydd mwy o wybodaeth yn cael ei hychwanegu, fel y bydd yn dod ar gael.